Trà Xanh Thái Nguyên

Trà Xanh Thái Nguyên

Trà Búp xanh A4
Trà A4 block
Trà A4 block
 Trà A3
Trà A3 lốc
Trà Phúc Khánh rời 10kg
Trà A3 - 50kg
Trà A2 100gr
Hotline
Hotline: