Trà Rời (Trà Xá)

Trà Rời (Trà Xá)

Trà Rời A1
Búp Xanh A3 - 10kg
Nhãn Vàng -  10kg
Nhãn Bạc - 1kg
Nhãn vàng -  50kg
Trà Búp Xanh A3 - 50kg
Trà A2 - 50kg
Hotline
Hotline: